Política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privadesa té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està demanant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que us assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

En termes de protecció de dades, SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES), ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació amb els fitxers/tractaments identificats en aquesta política.

La comunicació de dades personals pels clients a SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) a través dels seus formularis, únicament es pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei de formulari per posar-se en contacte amb SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) , atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit al sistema de consulta i/o contractació. Per a aquests casos, l’entitat, informa als seus clients, que el tractament de les dades es realitza amb les finalitats següents: Dur a terme totes les gestions relacionades amb la contractació i prestació de serveis de SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES), a relació a la venda i facturació de serveis i productes.

SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES), informa que en aquesta política de privadesa es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) duu a terme com a responsable del mateix. Així, s’informa que quan els clients mantinguin o no, relacions comercials amb SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES), i facin l’enviament d’un correu electrònic o una comunicació a SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES), indicant altres dades personals, aquest client estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES), amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre’n la comunicació o enviar documentació.

SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de l’article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la Legislació vigent en cada matèria a cada moment i en el seu cas igualment, a altres òrgans com jutges, ministeri fiscal, tribunals, tribunal de comptes o defensor del poble. Entitats Financeres per a la domiciliació del cobrament de quotes, Empreses Informàtiques per a suport i manteniment del sistema informàtic i altres professionals necessaris per a la prestació del servei contractat.

Igualment SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) posa en coneixement dels clients, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant-lo de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau, quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat al client.

Tot i això, SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) informa al client que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES) només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·licite al client, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.

Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran -sense caràcter limitatiu- aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els serveis següents:

a) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei.
b) Serveis d’accés a la xarxa esmentada.
c) Serveis demmagatzematge o allotjament de dades.
d) Subministrament de continguts o informació.

SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES) adverteix al client que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap client no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les dades personals, per la qual cosa els clients en tot moment hauran de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, els clients seran els únics responsables davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers oa SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES), per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les dades personals pròpies quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment, els clients que utilitzi les dades personals d’un tercer, respondran davant d’aquest de l’obligació d’informació establerta a l’article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat demanades del mateix interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) informa el client de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita adreçada a SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) a la següent adreça: C/ Garrofers 42 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI o similar.

9.- Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals

SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) informa al client que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el seu Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment, SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) garanteix al client el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels clients i del deure de guardar-los.

Desplaça cap amunt